Uncategorized

สายพันธ์ทุเรียนของ “สวนบ้านเรา”

สายพันธุ์ทุเรียนของสวนบ้านเราแบ่งตามลักษณะพันธุ์เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้  1. กลุ่มกบ            มี 21 สายพันธุ์ 2. กลุ่มลวง           มี 5 สายพันธุ์ 3. กลุ่มก้านยาว     มี 6...