การรับรองผ่านกรมวิชาการ

โครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช

สถาบัน: กรมวิชาการเกษตร โครงการ: โครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช รับรองแปลงผลิตทุเรียน ชื่อสวน : สวนบ้านเรา รหัสรับรอง: กษ 03-09001-2552-36075225111

รับรองมาตรฐาน : ระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช

สถาบัน: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองมาตรฐาน : ระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ. 2555 รหัสรับรอง: กษ 03-9001-2552-36075885111 รหัสแปลง 210307-0145-0017 ชนิดพืช ทุเรียน พื้นที่ 50 ไร่ รหัสรับรอง: กษ 03-9001-2552-36075885128 รหัสแปลง 210307-0196-0005 ชนิดพืช ลองกอง พื้นที่ 11 ไร่