สถาบัน: กรมวิชาการเกษตร

โครงการ: โครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช รับรองแปลงผลิตทุเรียน

ชื่อสวน : สวนบ้านเรา

รหัสรับรอง: กษ 03-09001-2552-36075225111