สถาบัน: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับรองมาตรฐาน : ระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ. 2555

รหัสรับรอง: กษ 03-9001-2552-36075885111 รหัสแปลง 210307-0145-0017 ชนิดพืช ทุเรียน พื้นที่ 50 ไร่

รหัสรับรอง: กษ 03-9001-2552-36075885128 รหัสแปลง 210307-0196-0005 ชนิดพืช ลองกอง พื้นที่ 11 ไร่