ปีนี้ราคาผลไม้หน้าร้อน ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตอ­อกน้อย โดยเฉพาะทุเรียนราคาแพงขึ้นกิโลกรัมละ 10-25 บาท คุณณัฐณิชา ดอนสุวรรณ มีรายงานสดจากสวนบ้านเรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง